Μαρμελάδες υψηλών στερεών (BRIX > 60%)

Grindsted RS 200

Πηκτίνη υψηλής μεθοξυλίωσης και γρήγορης πήξης για μαρμελάδες με ολόκληρα ή κομμάτια φρούτου.

Grindsted MRS 351

Πηκτίνη υψηλής μεθοξυλίωσης και μέτριας πήξης για μαρμελάδες φρούτων στα 60-65 Brix

Grindsted SS 200

Πηκτίνη υψηλής μεθοξυλίωσης και αργής πήξης για παρασκευάσματα φρούτων

Grindsted XSS 100

Πηκτίνη υψηλής μεθοξυλίωσης και υπεραργής πήξης για μαρμελάδες φρούτων με υψηλά διαλυτά στερεά (70-72 Brix)