Γαλακτωματοποιητές

Μονο- δι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων / GRINDSTED PS Μονο- δι- και τρι-γλυκερίδια

Επιταχύνουν την κρυστάλλωση του λίπους, αποτρέπουν το διαχωρισμό λαδιού και ρυθμίζουν την τελική δομή.

GRINDSTED STS 30 Εστέρες σορβιτάνης

Αποτρέπει την ανακρυστάλλωση του λιπαρού και προασπίζει από τη δημιουργία “αμμώδους- κοκκώδους” προϊόντος.