Προφίλ 2018-05-09T13:52:24+00:00

Εταιρία

Η βασική πολιτική με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας ΑΛΤΕΚΟ A.E.   συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να παράγει και να διαθέτει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην καταλληλότητα των πρώτων υλών που επεξεργάζεται και στον έλεγχο των συνθηκών χειρισμού τους από άποψη υγιεινής.

Η εταιρεία  στοχεύει στην κατ’ελάχιστο συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική  Νομοθεσία, και έχει  αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες που διέπουν τις δραστηριότητες της και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τηρεί.

Γνωρίστε μας

Σκοπός

Κατηγορίες Προϊόντων

Βιομηχανία Φαρμάκων

Οι Συνεργάτες μας